Bài đăng mới:

1. Tìm hiểu về tâm linh

2. Kinh Thánh Tĩnh Nguyện Hàng Ngày


3. Nghe đọc Kinh Thánh

Câu Kinh Thánh cho ngày hôm nay:


Tà Giáo Đức Chúa Trời Mẹ (P2)

Đăng bởi Qúy Đôn | Thứ Tư, ngày 11 tháng 11 năm 2015
4/ Về việc dùng Khải Huyền 22:7 “Thánh Linh và vợ mới...” để giải thích vợ mới là Đức Chúa Trời Mẹ. Hãy xem thêm các câu Kinh Thánh sau để hiểu ý nghĩa của vợ mới:

“Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình” (Khải Huyền 21:2)

“Một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng, đến gần tôi, bảo rằng: Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ Chiên Con. 10. Rồi tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống,” (Khải Huyền 21:9,10)

“Ðoạn, tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng: A-lê-lu-gia! Vì Chúa là Ðức Chúa Trời chúng ta, là Ðấng Toàn năng, đã cầm quyền cai trị. 7. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, 8. đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ).” (Khải Huyền 19:6-8)

“Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra: Ðấng cỡi ngựa ấy gọi là Ðấng Trung Tín Và Chơn Thật; Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. 12. Mắt Ngài như ngọn lửa; trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. 13. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Ðức Chúa Trời. 14. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cỡi ngựa bạch theo Ngài.” (Khải Huyền 19:11-14)

“Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, 23. vì chồng là đầu vợ, khác nào Ðấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. 24. Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới Ðấng Christ, thì đờn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. 25. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Ðấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh" (Ê-phê 5:22-25)


Như vậy Giê-ru-sa-lem mới ở đây không hề nói đến Đức Chúa Trời mẹ nào cả, mà chính là hình bóng về Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Tiệc cưới của Chiên Con diễn ra mang ý nghĩa nhấn mạnh sự liên hiệp chính thức giữa Hội Thánh và Đấng Christ sau khi Hội Thánh được cất lên (Khải Huyền 19:6,7). Sau đó, trong ngày Chúa Giê-xu Christ tái lâm hiển nhiên, Ngài sẽ cùng người vợ mới của mình trở lại thế gian lần thứ hai để xét đoán và cai trị thế gian (Khải Huyền 19:11-14), sứ đồ Giăng đã được cho thấy sự kiện này trong khải tượng về Giê-ru-sa-lem mới từ trời xuống (Khải Huyền 21:2,9,10). Sau cùng trong Khải Huyền 22:7, đây là lời kêu gọi của Đức Thánh Linh và Hội Thánh dành cho những người bằng lòng ăn năn và tiếp nhận Chúa Giê-xu, ân điển của Đức Chúa Trời được ban cho cách nhưng không cho toàn thể nhân loại, công tác này vẫn đang được tiếp diễn cho đến ngày Chúa Giê-xu Christ tái lâm.

5/ Tà giáo này mang ảnh hưởng của Cơ Đốc Phục Lâm khi nhấn mạnh vào việc tuân giữ ngày Sa-bát, vâng giữ luật pháp Cựu Ước và các phong tục thời xưa (phụ nữ che mặt), cũng như cho rằng phép Báp-têm là điều cần để được cứu rỗi. Những điều này hoàn toàn sai trật với lời Chúa trong Ê-phê-sô 2:8,9 “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình”; Ga-la-ti 2:16 “Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình, chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ, nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giê-xu Christ, để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng bởi các việc luật pháp; vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp”. Công Vụ 13:38,39 “Vậy, hỡi anh em, khá biết rằng nhờ Đấng đó mà sự tha tội được rao truyền cho anh em; lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp Môi-se chẳng có thể được xưng công bình”…

6/ Việc tà giáo này tin rằng "tất cả mọi người là những thiên thần đã đến trái đất sau khi phạm tội ở trên trời" và xem cơ thể là nhà tù thời gian của linh hồn (Truyền Đạo 12:7) là một quan điểm hoàn toàn sai trật với Thánh Kinh.

Theo Kinh Thánh, Thiên sứ không hề tồn tại như một linh hồn bất năng, trái lại họ là các hữu thể thần linh, có sức mạnh và quyền năng (2Tê-sa 1:7; 2Phi-e-rơ 2:11), họ không hề có xác thịt, cũng không cần xác thịt (Lu-ca 24:39), họ có thứ bậc (Ma-thi-ơ 23:30). Công việc chính của họ là: Ca ngợi Đức Chúa Trời (Thi Thiên 103:20,21); Phục vụ Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu và những người tin nhận Chúa Giê-xu (Hê-bơ-rơ 1:14; Ma-thi-ơ 4:11; Lu-ca 22:43). Về phần các thiên sứ phạm tội, họ bị Chúa trừng phạt và trở thành ma quỉ trong đó kẻ dẫn đầu là Sa-tan (Ê-sai 14:12-15; Ê-xê-chi-ên 28:11-19; Khải Huyền 12:7-9). Không có chuyện thiên sứ sa ngã trở thành con người. Bởi vì theo I Cô-rinh-tô 6:2-3, chính con người sẽ cùng với Chúa Giê-xu đóng vai trò quan tòa để phán xét các thiên sứ sa ngã.

Việc cho rằng thân thể là nhà tù của linh hồn cũng không đúng, vì theo Tê-sa-lô-ni-ca và Cô-rinh-tô, Kinh Thánh cho biết, sự cứu rỗi của Chúa trong tương lai không chỉ cứu linh hồn mà còn cả thân thể nữa. (1Cô-rinh-tô 5; 1Tê-sa-lô-ni-ca 5).

7/ Điều sai trật nghiêm trọng đó là việc truyền mạng lệnh cho các giáo dân khi cầu nguyện phải nhân danh của Đấng Christ AhnSahngHong. Mạng lệnh này đi nghịch lại với sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu trong Giăng 14:13,14 “Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho.” Trong Phi-líp 2:9-11 “Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.”. Rõ ràng, Danh Giê-xu là danh trên hết mọi danh, vậy mà AhnSahngHong lại dám đặt danh mình trên cả danh của Ngài. Đây chính là hành động ưa thích của kẻ địch lại Đấng Christ tức là Sa-tan (Ê-sai 14:12-14; 2Tê-sa-lô-ni-ca 2:4). Điều này càng minh chứng cho thấy Đức Chúa Trời Mẹ thật là tôn giáo đến từ quỉ dữ.

IV. KẾT LUẬN:

Trong Ma-thi-ơ 24:23,24 Chúa Giê-xu phán “Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa, Đấng Christ ở đây, hay là: Ở đó, thì đừng tin. Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn”.

Sự ứng nghiệm của Lời Chúa đang xảy ra trong thế kỷ 20 và 21 của chúng ta, tà giáo đang xuất hiện nhiều và ngày càng tinh vi hơn. Điều đáng sợ, là các tà giáo này lại dùng chính Kinh Thánh để bênh vực cho giáo lý của chúng. Nhiều người vì thiếu sự hiểu biết trong Lời Chúa, thiếu mối liên hệ với Hội Thánh, và mê tham những điều thuộc về xác thịt đã bị dụ dỗ đi theo sự sai trật của các tà giáo này.

Các tà giáo có tiên tri giả (Chứng nhân Giê-hô-va, Cơ Đốc Phục Lâm, Cơ Đốc Giáo Khoa Học, Mormon…) và Christ giả (Đức Chúa Trời Mẹ…) ngày càng xuất hiện nhiều và đang ngày càng bành trướng cách mạnh mẽ. Chúng len lỏi và tìm cách ảnh hưởng đến xã hội thông qua những nhân vật có quyền lực trên cả kinh tế, chính trị lẫn nền công nghiệp giải trí.

Nhưng điều đang lo ngại lại chính là tinh thần truyền giáo mạnh mẽ, không sợ hãi, và hệ thống huấn luyện chặt chẽ của họ. Từng đôi một, họ ra đi khắp các hang cùng, ngõ hẻm, hễ thấy cơ hội là lập tức tìm cách để rao giảng tà đạo của mình. Ngược lại, các tín hữu Cơ Đốc của chúng ta ngày hôm nay lại không có sự hiểu biết vững vàng về Lời Chúa, dẫn tới việc bối rối, hoang mang khi nghe về giáo lý của họ, rồi dễ bị lôi kéo và đi theo niềm tin sai trật để rồi bị hư mất linh hồn.

* Một đầy tớ Chúa đã từng nói cách nhận diện tà giáo tốt nhất là hiểu rõ chánh giáo. Chúng ta cần biết mình tin điều gì và tin ai. Khi dặn dò người con thuộc linh của mình là Ti-mô-thê, sứ đồ Phao-lô nói “Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình”. Chỉ mong, mỗi con dân Chúa thật sự đứng vững vàng trên Lời Kinh Thánh để bảo vệ đức tin của chính mình, gia đình mình và Hội Thánh, đồng thời không quên việc rao giảng Tin Lành để cứu dân tộc Việt Nam, vì ngày của Chúa đã gần rồi.


Sưu tầm và tổng hợp từ www.cdnvn.com

Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Đến Hải Phòng

Đăng bởi Qúy Đôn | Chủ Nhật, ngày 01 tháng 11 năm 2015

HoithanhKienBai Blog- Tổng hợp chương trình lễ kỷ niệm 100 Tin Lành đến Hải Phòng.

[Ban Tôn Giáo Chính Phủ- Nguồn: http://btgcp.gov.vn/] Ngày 28/10/2015, tại nhà hàng Hương Cảng, TP Hải Phòng, các Hội thánh Tin lành tại Tp Hải Phòng thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tổ chức kỷ niệm 100 năm Tin lành đến Hải Phòng (1915 - 2015).

Tới dự lễ kỷ niệm có ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch UBND Tp Hải Phòng; bà Thiều Thị Hương, quyền Vụ trưởng Vụ Tin lành Ban Tôn giáo Chính phủ cùng đại diện các ban, ngành địa phương; về phía các tôn giáo có đại diện giáo hạt Tin lành Việt Nam tại Hoa Kỳ, cộng đồng Tin lành quốc tế, Hàn Quốc, một số Hội thánh Tin lành tại Việt Nam… cùng đông đảo các chức sắc, chức việc và khoảng gần 1000 tín hữu Tin lành trong giáo hội ở các tỉnh lân cận.

Thay mặt chính quyền địa phương ông Nguyễn Xuân Bình Phó Chủ tịch UBND Tp Hải Phòng có bài phát biểu chúc mừng ngày vui lớn của toàn thể chức sắc, tín đồ Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) nói chung, tín đồ tại Tp Hải Phòng nói riêng. Ông Phó Chủ tịch ghi nhận với 100 năm tồn tại và trưởng thành, bằng việc làm của mình, Hội thánh đã đóng góp rất nhiều cho quê hương Hải Phòng và thực sự là một phần không thể tách rời trong khối đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Ông Phó Chủ tịch tin tưởng với truyền thống 100 năm gắn bó đồng hành cùng dân tộc, các Hội thánh Tin lành tại Hải Phòng sẽ tiếp tục thực hiện tốt đường hướng “sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”. Qua đó, chu toàn bổn phận đối với Thiên Chúa, làm tròn nghĩa vụ với Tổ quốc và dân tộc, góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới đất nước. Mục sư Bùi Văn Sản thay mặt Hội thánh bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đến Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) nói chung và các Hội thánh tại TP Hải Phòng nói riêng. Chương trình kỉ niệm 100 năm Tin lành truyền giáo tại Hải Phòng ngoài phần lễ chính gồm khai mạc, bồi linh còn có đêm thánh nhạc truyền giảng.
[Hoithanh.com] Tin tức Hội Thánh chia sẻ  Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Đến Hải Phòng như sau: 


Một số hình ảnh tại buổi lễ: 
Video chương trình lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Hải Phòng tại đây
Tổng hợpBài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Tóm Lược Chứng Đạo Trong Nếp Sống

Đăng bởi Qúy Đôn | Thứ Năm, ngày 08 tháng 10 năm 2015

Theo Giăng 1.35-45 và sự nghiên cứu của các chuyên gia giúp Hội Thánh tăng trưởng, kế hoạch truyền giáo hữu hiệu nhất là làm chứng trong nếp sống hằng ngày qua mối quan hệ của mình, tức là bà con, bạn hữu, người đồng nghiệp và người hàng xóm.  Xin đề nghị 5 bước:


1.  Cầu nguyện --  Trong 1 Ti-mô-thê 2.1 Phao-lô đặt vấn đề cầu nguyện ưư tiên trước nhất!  Vậy, xin đề nghị mỗi tôi con Chúa làm bản liệt kê 10 người mình mong muốn Chúa cứu, và hằng ngày cầu thay cho 10 người ấy.  Rồi tìm cách gây dựng.2.  Cảm tình – Tức là yêu thương 10 người ấy cho đến khi họ hỏi, “Tại sao?”  Trong Giăng 15.12-13 Chúa Giê-su dạy chúng ta về tình yêu thương.  Có người nói: “Người ta không quan tâm đến những điều chúng ta nói cho họ biết cho đến khi họ biết chúng ta quan tâm đến họ.”3.  Chuẩn bị học cách làm chứng – Bằng cách dự các buổi huấn luyện cách làm chứng và chia sẽ Tin Lành + tìm xem, đọc và suy gẫm các bài viết, tài liệu, CD, DVD huấn luyện về cách làm chứng và chia sẽ Tin Lành.

4.  Chia sẻ – Sẵn sàng để chia xẽ Tin Lành với những người nào Chúa mở lòng.  Nếu trung tín làm 3 bước trên, tôi con Chúa sẽ gặp nhiều dịp thuận tiện để chia sẽ.  Có 5 điều có thể chia sẽ: thiên đàng, tội lỗi, Ðức Chúa Trời, Chúa Giê-su, đức tin vv.

5.  Chăm sóc – Người mẹ phần xác chăm sóc em bé mới sanh thể nào, thì người làm chứng cũng phải chăm sóc những người mình dẫn dắt tin Chúa thể ấy.  Mục đích chăm sóc là tân tín hữu trở nên môn đồ của Chúa và gia nhập đại gia đình của Chúa và Hội Thánh địa phương.  

Xin tôi con Chúa bắt đầu ghi tên của 10 người mình muốn Chúa cứu và áp dụng 5 bước trên.  

Theo tài liệu của Mục sư Tôn Thất Bình Nguồn http://hoidongphuchunglienhiep.org/

Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


9 Cách Cơ Bản Đọc - Suy Ngẫm Kinh Thánh Mỗi Ngày

Đăng bởi Qúy Đôn | Thứ Sáu, ngày 02 tháng 10 năm 2015

1.  Chọn giờ và nơi yên tĩnh đọc Lời Chúa.  

2.  Chọn một sách trong Kinh Thánh để đọc mỗi ngày hay mỗi hai ngày.  Đọc cho đến hết rồi đọc sang sách kế tiếp hoặc sách khác. (nên bắt đầu từ sách Tân Ước đầu tiên là Ma-thi-ơ hay Mác)  
3.  Cầu nguyện ngắn trước khi đọc, xin Ðức Thánh Linh soi sáng giúp mình hiểu được Lời Chúa.
4.  Chỉ đọc một câu chuyện hay một đoạn và đọc đi đọc lại 3 lần hay nhiều lần để thấm ý của đoạn này.
5.  Bỏ ra ít nhất là 5 phút để suy gẫm và ghi chú những điều Chúa dạy.  Nên phân loại ra và ghi chép lại những điều Chúa phán ra với mình:  
a. Dạy dỗ lẽ thật, lẽ đạo  
b. An ủi và khích lệ,    
c. Hứa ban hay cảnh cáo, 
d. Kêu gọi cam kết và  hành động 
e.  vvv...
6.  Ghi chú kỹ những điều khó hiểu (để sau này hỏi Mục sư hay các tín hữu hiểu biết Lời Chúa).
7.  Làm theo điều Chúa đã dạy để kinh nghiệm được ơn sức Chúa. Suy gẫm & làm theo Lời Chúa sẽ được phước trong mọi sự  (Giô-suê 1.8)
8.  Chia sẻ với anh chị em khác điều đã học. 
9.  Trung tín dự các buổi học Lời Chúa và thờ phượng của Hội Thánh để qua đó hiểu biết đủ và đúng hơn về Lời Chúa, đặc biệt để giúp tránh sự vô tình hiểu theo ý riêng khi tự đọc và suy gẫm.

Nguồn: http://hoidongphuchunglienhiep.org

Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Một nhận xét bất ngờ: "100 năm qua đạo Tin Lành của người Việt không phát triển và cũng khó phát triển"[HoithanhKienBai Blog] Trích dẫn cuộc phỏng vấn giữa phóng viên với Quỳnh Nga về 100 năm Tin Lành đến Việt Nam, hãy cùng tôi suy ngẫm:


Quỳnh Nga (QN) sinh ra tại Quảng Nam, vùng đất quanh năm lũ lụt và nghèo khó. Cô định cư tại Mỹ năm 2010 và đang sinh sống cùng chồng tại thành phố Garland, tiểu bang Texas. Hiện tại, cô là lãnh đạo của một tổ chức phi chính phủ, có tên gọi Jennifer Nguyen Ministries cùng với một số người Mỹ. 

P/V: QN có nhận xét gì về cộng đồng đạo Tin Lành hiện nay trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng?

QN: Cho QN được nói thẳng nhé (Cười). Một cái nhìn tổng thế khắp mọi nơi trên thế giới, 100 năm qua đạo Tin Lành của người Việt không phát triển và cũng khó để phát triển.

P/V: Căn cứ vào đâu QN nói như vậy?

QN: Có 3 yếu tố chính để nhận biết việc gì phát triển hay không. Một, con số. Hai, sức ảnh hưởng. Ba, đào tạo và đầu tư cho thế hệ tương lai để tiếp tục công việc.

Trong nước, Đạo Tin Lành hơn 100 năm qua, con số vẫn chưa qua khỏi con số 2 triệu/90 triệu dân tại VN nói chung. Đất nước Nam Hàn cũng tương tự, nhưng hiện tại Nam Hàn được gọi là một đất nước Cơ Đốc.

Nhìn ra ngoài xã hội, đạo Tin Lành chưa có sức ảnh hưởng, uy tín và tiếng nói mạnh mẽ đối với chính quyền, các công tác xã hội và người dân, so với đạo Phật và Công Giáo.

Đạo Tin Lành thiếu những người làm việc có chiến lược, có quy mô và được ơn Chúa để huấn luyện, đào tạo và đầu tư cho thế hệ kế tiếp.

P/V: Theo QN, nguyên nhân nào dẫn đến việc không phát triển của đạo Tin Lành?

QN: Cây không lớn đủ, không sanh được nhiều trái tốt, chủ yếu do gốc rễ. Nguyên nhân gốc rễ không tốt hơn do nhiều điều kiện như nước, phân bón, khí hậu… (Cười). Nói cách cụ thể hơn, Hội Thánh của Đức Chúa Trời cho người Việt Nam cần một lãnh đạo như Môi-se và Vua Đa-vít. Người đó phải, thứ nhất, được ơn Chúa trong sự kêu gọi. Thứ hai, bước đi bởi đức tin. Thứ ba, dám làm theo Lời Đức Chúa Trời. Thứ tư, trung tín cho đến hơi thở cuối cùng.

P/V: Lý giải cho yếu tố thứ nhất “Được ơn trong sự kêu gọi”, QN nói thế nào?

QN: Trở lại với Kinh Thánh, người được ơn trong sự kêu gọi để trở nên người lãnh đạo cho dân sự, phải là người được Chúa chọn. Một khi Chúa chỉ định ai, thì người đó được xức dầu. Mọi sự người này được toàn quyền quyết định trong sự cầu hỏi ý Chúa và sự cố vấn từ những cận thần tài giỏi. Hãy để ý là các vĩ nhân này đều là những người trẻ và luôn có những bậc trưỡng lão đến xức dầu và hậu thuẩn phía sau. Cũng hãy lưu ý một điều nữa, họ là những người bị bỏ quên, bị người khác xem không ra gì, nhưng được Đức Chúa Trời chọn và họ trở nên lãnh đạo của dân sự Ngài.

P/V: QN nói gì về bậc lãnh đạo tôn giáo của đạo Tin Lành?

QN: QN không phủ nhận giá trị quý báu của những con người vì lòng yêu mến Đức Chúa Trời và tận hiến cuộc đời họ để hầu việc suốt 100 năm qua. Nhưng để nói chúng ta là những kẻ được Đức Chúa Trời chọn lựa để lãnh đạo như Môi-se và Vua Đa-vít thì QN không dám. Vì nếu có những người như thế, thì Việt Nam đã phấn hưng lâu rồi. (Cười)

P/V: QN có thể giải thích thêm vì sao QN lại dùng chữ KHÓ để phát triển?

QN: Lý do QN dùng chữ khó, vì làm gì với người Việt Nam cũng khó, khó hơn người ở các quốc gia khác (Cười lớn). Đặc biệt là tính tình của người Việt nói chung và người theo đạo Tin Lành nói riêng. Đây là một trong những lý do làm cho người theo đạo Tin Lành đa số là người nghèo, người gặp nhiều nan đề trong cuộc sống, người lớn tuổi. Vẫn có những người giỏi, người làm được việc nhưng con số đó quá ít và cũng không được ủng hộ để phát huy trên quy mô rộng lớn hơn.

Phát triển hay không phát triển do cái đầu tàu. Lãnh đạo Tin Lành Việt Nam không hiệp một, làm việc không có chiến lược, không tư duy, không tinh thế, không giỏi trong nhiều lĩnh vực, thiếu những kỹ năng cơ bản, thiếu huấn luyện, thiếu đầu tư, nhuống nhường một cách không cần thiết, nói lời thiêng liêng nhưng thiếu tính thực tế. Nói chung, người lãnh đạo Tin Lành chưa dám liều mình làm một đầy tớ không chỗ trách được của Đức Chúa Trời, chưa dám liều mình vác thập tự giá, chưa dám đối diện với “dư luận” có thể vì chức vụ, vì miếng cơm manh áo, vì sợ mang tiếng xấu hay nhiều lý do khác.

Để tìm một vị Vua Đa-vít thứ hai trong thời đại này cho dân tộc Việt Nam quả là khó. Một người được Chúa yêu quý, Chúa chọn lựa, Chúa chấm điểm và dám bước với Chúa thì hiếm vô cùng, như Ngài đã chọn bà Mary, Môi-se, Đa-vít trong thời của họ.

Bạn bước với Chúa, bạn sẽ lội ngược dòng với con người, với số đông. Bạn dám bước với Chúa, đồng nghĩa bạn dám chết với Ngài. Sẽ có ném đá, sẽ có sỉ nhục, sẽ có đóng đinh, sẽ có dèm pha, sẽ có tố cáo, sẽ có lên án… tất cả những điều này, đến từ những người không phải bình thường trong giáo hội, họ là những người am hiểu Kinh Thánh, họ có nhiều bằng cấp về học vị, họ là những trưởng lão lâu năm, họ dùng Kinh Thánh và dùng chữ “Chúa” để “vạch mặt, lên án, làm rõ”… Nhưng ma quỷ và những con người đó tưởng đóng đinh Chúa, dày đạp người hầu việc Đức Chúa Trời là họ đã làm được việc lớn cho giáo hội, họ đã thành công, họ đã chiến thắng… nhưng không, ngay lúc Chúa trút hơi thở cuối cùng và khi những đầy tớ Chúa trung tín đến chết… thì chương trình Cứu Chuộc và kế hoạch Vĩ Đại của Đức Chúa Trời mới hoàn tất. Cái mà con người cho là thất bại, thãm hại thì Đức Chúa Trời lại cho đó là thành công và đắc thắng. Đó là trận chiến của tâm linh.

P/V: QN suy nghĩ gì khi nói đạo Tin Lành không có sức ảnh hưởng và tiếng nói mạnh mẽ bên ngoài xã hội?

QN: Vẫn có những ảnh hưởng tốt, vẫn có những tiếng nói, nhưng không nhiều, không thường xuyên. Lý do đạo Tin Lành không có sự ảnh hưởng mạnh mẽ ngoài xã hội là vì người Tin Lành chưa ý thức được sự hiệp nhất, chưa tôn trọng chức vụ và tiếng gọi của Chúa trên người khác, chưa có tinh thần yểm trợ và nâng đỡ an h chị em cùng một Cha trên trời. Người Việt có câu “9 người, 10 ý” là vì bản tính xác thịt của con người mạnh hơn, người nào cũng muốn cho mình là đúng, người nào cũng muốn lãnh đạo. Chúng ta chê bai người khác nhiều hơn là khích lệ. Sự tôn trọng giữa con người với con người không có.

Khi không có sự đoàn kết, bạn thất bại. Lý do người Mỹ có được như ngày hôm nay, về mặt xã hội cũng như trong nhà thờ, là vì thực sự họ có những con người dám sống dám chết cho đạo Chúa. Họ không quá coi trọng cấp trên hay tổng thống nói gì. Họ sống không sĩ diện, không mặt nổi. Tâm tính rất ngay thẳng và luôn hỗ trợ đất nước và công việc ích lợi chung.

Nếu100 năm qua, đạo Tin Lành đã phát triển và có sức ảnh hưởng bên ngoài xã hội thì chí ít những tệ nạn xã hội như mại dâm, ma túy, nạo phá thai, giết người, loạn luân… đã giảm, nhưng con số vẫn gia tăng. Nó gia tăng vì đạo Tin Lành, một chính giáo tôn thờ một Cứu Chúa duy nhất, không có ảnh hưởng gì đáng kể trên đời sống của dân tộc Việt Nam.

P/V: Theo QN, làm cách nào để đạo Tin Lành mang sự sức ảnh hưởng lớn mạnh hơn trong xã hội Việt Nam?

QN: QN nghĩ chúng ta nên bớt nói lại và làm nhiều hơn. Bớt làm việc có bài bản, có ban ngành, mà tập trung vào chất lượng, độ tinh tế và sâu sắc. Bớt các loại kính thưa, ngôn ngữ xáo rỗng mà chú trọng vào lời nói được ơn và mang sự sống cho người nghe. Bớt các luật lệ tôn giáo, phép tắc trong nhà thờ mà tập trung vào mối quan hệ khắng khít với Chúa và với nhau. Bớt truyền giảng cho tín hữu mà chú trọng việc làm sao cho càng nhiều thân hữu nghe về Phúc Âm càng tốt. Bớt lại ban bệ, chức vụ mà sai phái nhiều người hơn đi vào những nơi tối tăm, quán bar, phòng trà, ổ mại dâm, ma quý… làm chứng về Tin Lành và biến nơi đó thành nơi thờ phượng Chúa. Bớt lại những ý kiến phê bình, chỉ trích mà nếu thấy mình làm được tốt hơn cho công việc Chúa thì hãy tập trung làm đi, đừng lấy chữ “Chúa” để “hù” thiên hạ (Cười).

Đạo Tin Lành của người Việt Nam cần những con người làm được việc cho Đức Chúa Trời. Người đó phải làm được việc và phải có khả năng chống “đạn” và “đá” tốt nữa. (Cười)

P/V: Theo QN, trở ngại lớn nhất cản trở việc phát triển đạo Tin Lành trong cộng đồng tín hữu hiện nay là gì?

QN: Chúng ta nói lời thiêng liêng quá nhiều và đi xa thực tế. Chúng ta dùng kiến thức “Kinh Thánh” và đời sống “thiêng liêng” nói chuyện “trên trời” và tách biệt với cuộc sống hiện hữu quý giá với những điều tốt đẹp trong đời thường Chúa ban.  Cái gì cũng cần có sự tiết độ và theo lẽ tự nhiên. 

P/V: QN có thể chia sẽ thêm?

QN: Nói về hôn nhân, ngày nay tỷ lệ hôn nhân trong đạo Tin Lành và bên ngoài xã hội tương đương nhau. Rất nhiều cặp vợ chồng 90% chủ đề họ nói chuyện với nhau là nói về Chúa, về công việc Chúa và thiếu những kiến thức và kỹ năng về hôn nhân giữa vợ và chồng. Không ít cặp khi yêu nhau, nắm tay nhau và nói đây đúng là người Chúa chọn cho con, sau khi kết hôn không được bao lâu thì chia tay.

Nói về cách làm việc của chúng ta thì có nhiều quan niệm “thiêng liêng” sai trật lắm. Người Tin Lành rất e dè khi đề cập đến tiền bạc. Ai nói đến tiền là người không “yêu mến Chúa”. Nhà thờ, trong cuộc đời này là một tổ chức tôn giáo, nơi trả lương cho những người làm việc, xây dựng cộng đồng đức tin, chứ không phải hội từ thiện.

Làm việc cho nhà thờ phải làm miễn phí. Miễn phí lần một, lần hai chứ không làm cả đời được. Giống như thấy người đói mà nói cầu anh đi cho bình an. Cái gì tồn tại trong cuộc đời này mà không cần tiền? Chưa nói đến việc phát triển nó. Đây là lý do khiến những người làm được việc, họ đi làm việc ở ngoài xã hội. Cánh đồng thiếu con gặt là chỗ đó.

Chắc QN nói tới sáng cũng không hết (Cười lớn). giờ chúng ta chỉ biết cầu nguyện. Việc gì QN làm được thì QN tiếp tục làm. Anh chị em cũng vậy, cố gắng đừng để bất kỳ điều gì làm ngăn trở chúng ta hầu việc Chúa. Chúa không tiếc gì với chúng ta thì sao chúng ta tiếc gì với Ngài được. Phải có sự hy sinh thì việc mới thành.

P/V: Cảm ơn QN về những lời tâm tình thẳng thắng của QN. Hy vọng sẽ còn nhiều dịp để gặp gỡ và trao đổi về công việc Chúa với QN. Chúc QN một năm thực sự đạt kết quả cho nhà Chúa.

QN: Cảm ơn anh. Mong ước đạo Tin Lành trong thế gian, đại diện cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời vĩ đại sẽ làm nên những đại sự cho Vương Quốc Sáng Láng. Mến chúc tất cả quý con cái Chúa khắp mọi nơi, năm mới tấn tới trong ân điển và kết quả trong sự kêu gọi.

Xem chi tiết bài viết này tại đây

Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Tà giáo Đức Chúa Trời Mẹ (P1)

Đăng bởi Qúy Đôn | Thứ Tư, ngày 17 tháng 6 năm 2015
I. NGUỒN GỐC

Tà giáo Đức Chúa Trời Mẹ đến tại Việt Nam vào đầu thế kỉ 21. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sự xuất hiện của tà giáo này được ghi nhận đầu tiên vào khoảng năm 2007, riêng tại Hà Nội, có lẽ nó đã bắt đầu hoạt động từ vài năm trước đó.

Tại Hàn Quốc tổ chức này hoạt động dưới danh xưng World Mission Society Church of God, mặc dù với một danh xưng đầy thuộc linh nhưng thực chất công việc của tà giáo không nhắm vào những người chưa tin nhưng lại hướng về tín hữu Cơ Đốc thuộc các Hội Thánh Chánh Giáo. Một Hội Đồng với đại diện các Hội Thánh tại Hàn Quốc đã tuyên bố World Mission Society Church of God là một tà giáo, và nhắc nhở các tín hữu cẩn thận với hoạt động của tà giáo này.

1. Tổ chức:

World Mission Society Church of God được thành lập bởi Ahnsahnghong (1918-1985) vào năm 1964. Ahn Sahng-Hong, qua đời vào năm 1985 để lại quyền lãnh đạo giáo hội cho người vợ tâm linh của mình, Zahng Gil-Jah (được biết đến như là "Mẹ Thiên Thượng") và Mục sư Hội Trưởng là Kim Joo-Cheol. Trụ sở chính được đặt tại Bundang, thành phố Sungnam, Tỉnh Kyunggi, khoảng một giờ đi từ Seoul. Zahng cũng là chủ tịch của Quỹ Phúc lợi Cuộc sống mới (New Life Welfare) và Tổ chức quốc tế Chúng tôi Yêu Bạn (We love You).

Tà giáo này tuyên bố đã thành lập hơn 400 nhà thờ tại Hàn Quốc và 2.200 nhà thờ tại 150 quốc gia với hơn 1,75 triệu tín hữu tính đến tháng 4 năm 2012.

2. Người thành lập:

Ahnsahnghong (1918-1985) sinh tại Nam Hàn trong một gia đình có truyền thống Phật giáo. Năm 1946-1947, AhnSahnghong theo tà giáo Cơ Đốc Phục Lâm, năm 1948 AhnSahnghong Chịu Báp tem. Sau đó AhnSahnghong ra khỏi tà giáo Cơ Đốc Phục Lâm và bắt đầu giảng dạy những giáo lý lạ. AhnSahnghong tự nhận mình là Đấng Christ đến thế gian lần 2. Năm 1964 AhnSahnghong thành lập giáo hội World Mission Society Church of God. Ahnsahnghong mất ngày 25/2/1985, được chôn cất tại một khu nghĩa trang công cộng tỉnh Nam Gyeongsang,gần Oeseok-ri, Hàn Quốc.

III. NHỮNG SAI TRẬT TRONG GIÁO LÝ:

Chúng ta biết rõ đây là một tà giáo, tuy nhiên dường như họ lại đưa ra khá nhiều các trưng dẫn của Kinh Thánh, vậy chúng ta giải thích thế nào?

Chúng ta thấy rõ sự sai lầm của các giáo lí này đến từ việc họ đã giải thích Kinh Thánh theo Đoạn Chương Thủ Nghĩa. Nghĩa là lấy một phần hoặc một vài câu Kinh Thánh riêng lẻ để củng cố cho quan điểm cá nhân của mình. Đây chính là phương pháp mà hầu hết các tà giáo mang danh nghĩa Cơ Đốc khác đều đang dùng. Họ đã vi phạm việc tối kị của nguyên tắc giải nghĩa Kinh Thánh, đó là giải nghĩa nhưng không theo văn mạch và không đối chiếu với những sách khác trong Kinh Thánh.

1/ Việc dựa vào câu Kinh Thánh trong 2Sa-mu-ên 5:4  “Khi Đa-vít khởi trị vì, tuổi đã được ba mươi; người cai trị bốn mươi năm” và xem nó như lời tiên tri cho chức vụ của của AhnSahngHong là một sự áp đặt cho điều Kinh Thánh không nói đến. Đây đơn thuần chỉ là một sự kiện lịch sử mà thôi. Trong Giăng 17:4, trước thời điểm Chúa chịu thương khó Ngài đã cầu nguyện “Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm.” và trong Giăng19:30, trước khi trút hơi thở trên thập tự giá, Chúa Giê-xu phán “mọi sự đã được trọn”. Chúa Giê-xu Christ Con Đức Chúa Trời đã hoàn thành xong công tác cứu chuộc của Ngài trên thập tự giá.

Xem ra, Christ giả AhnSahngHong rõ ràng là có 37 năm chức vụ để phục vụ cho Vua của hắn là Sa-tan chứ chẳng có Đức Chúa Trời nào cả.

2/ Sai lầm của tà giáo này còn đến từ ngay chính giáo lý căn bản của họ: Đó là tuyên bố việc có Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ. Đây không phải là một điều mới, vì trước đó Giáo hội Công Giáo cũng đã cổ xúy việc thờ Nữ Thần qua việc tôn vinh Bà Ma-ri như là một người mẹ Thiên Thượng của Chúa Giê-xu. Trong hầu hết các tôn giáo kể cả Tây Phương lẫn Đông Phương, việc có một vị Thần Nam và một thần Nữ là rất phổ thông: Vd: Người Hi Lạp có Thần Zeus và Nữ Thần Hera (cùng rất nhiều vị thần nam nữ khác), người Ca-na-an có Thần Ba-anh và Nữ Thần Át-tạt-tê; Người Phật giáo có Phật Như Lai và Bồ-Tát; Đạo Việt Nam chúng ta có thờ Ông Bà. Nhưng việc tuyên bố Đức Chúa Trời còn có một thân vị khác là Đức Chúa Trời Mẹ quả là điều mới.

Lu-ca 24:39 Chúa Giê-xu cho biết “Thần thì không có thịt và xương” và Giăng 4:24 “Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy”, khi những Sa-đu-sê hỏi Chúa về vấn đề giới tính của những người sống lại Chúa phán “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Con cái của đời nầy lấy vợ gả chồng; 35 song những kẻ đã được kể đáng dự phần đời sau và đáng từ kẻ chết sống lại, thì không lấy vợ gả chồng. 36 Bởi họ sẽ không chết được nữa, vì giống như các thiên sứ, và là con của Đức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại” (Lu-ca 20:34,35). Mục đích của giới tính là nhằm để cho việc kết hợp và duy trì nòi giống. Đức Chúa Trời là Thần, Ngài vốn vô hình, vô hạn và chắc chắc Ngài không giống chúng ta về việc có giới tính như là nam hay nữ. Cho nên đừng có ai mất thì giờ mà tranh luận để chứng minh Đức Chúa Trời là nam hay là nữ, là cha hay là mẹ vì điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết.

Vậy, tại sao Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện “Lạy Cha chúng con” (Ma-thi-ơ 6:9) hay như trong Rô-ma 8:15, Phao-lô nói “Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha!”. Đây là điều chúng ta cần hiểu theo nghĩa biểu tượng, chứ không phải theo nghĩa đen:

- Chẳng hạn khi Chúa Giê-xu phán ta là “Cái cửa”, “Con Đường”, “Người chăn”, “Gốc nho”, “Bánh hằng sống” thì chúng ta hiểu rằng Ngài đang đang ví sánh Ngài với các ý nghĩa: Ngài là phương cách duy nhất đem đến sự cứu rỗi, Ngài là Đấng giữ gìn chăm sóc, Ngài là năng lực là sức mạnh, là nguồn sự sống cho những ai tin Ngài”.

- Khi ví sánh Đức Chúa Trời như một người Cha Thiên Thượng, Đức Chúa Giê-xu nhấn mạnh đến quyền quyết định, lãnh đạo và dẫn dắt của Đức Chúa Trời trên đời sống của những người tin Ngài.


- Khi Chúa Giê-xu gọi Đức Chúa Cha và xưng mình là Con, Ngài muốn tỏ cho mọi người thấy rằng dầu Ngài cũng là Đức Chúa Trời đồng đẳng, đồng vị với Đức Chúa Cha (“Ta với Cha là một” Giăng 10:30), nhưng Ngài đã bằng lòng hạ mình, đầu phục trọn vẹn như một người con thuận phục ý muốn cha mình. Việc Ngài gọi mình là Con hoàn toàn không có nghĩa là Ngài được sinh ra bởi một Đức Chúa Trời Cha và một Đức Chúa Trời Mẹ như nhiều tà giáo suy diễn. 

3/ Riêng về câu Kinh Thánh trong Ga-la-ti 4:26 “Nhưng thành Giê-ru-sa-lem ở trên cao là tự do và ấy là mẹ chúng ta”, tà giáo của Ahnsahnghong đã hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa bởi vì đã loại bỏ câu Kinh Thánh này khỏi văn mạch của phân đoạn mà Phao-lô đang nói đến. Ý đầy đủ cần hiểu là:

“Hãy nói cho tôi, anh em là kẻ ưa phục dưới luật pháp, há không nghe luật pháp sao? 22 Vì có chép rằng Áp-ra-ham có hai con trai: Một là con của người nữ tôi mọi, một là con của người nữ tự chủ. 23 Nhưng con của người nữ tôi mọi sanh ra theo xác thịt, con của người nữ tự chủ sanh ra theo lời hứa. 24 Cả điều đó có một nghĩa bóng: Hai người nữ đó tức là hai lời giao ước, một là lời giao ước tại núi Si-na-i, sanh con ra để làm tôi mọi, ấy là nàng A-ga. 25 Vả, A-ga, ấy là núi Si-na-i, trong xứ A-ra-bi; khác nào như thành Giê-ru-sa-lem bây giờ, thành đó với con cái mình đều làm tôi mọi. 26 Nhưng thành Giê-ru-sa-lem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta. 27 Vì có lời chép:

Hỡi đàn bà son, ngươi là kẻ chẳng sanh nở chi hết, hãy vui mừng; Ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sanh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ và bựt tiếng reo cười, Vì con cái của vợ bị để sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng.

28 Hỡi anh em, về phần chúng ta, chúng ta cũng như Y-sác, là con của lời hứa. 29 Nhưng, như bấy giờ, kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sanh ra theo Thánh Linh, thì hiện nay cũng còn là thể ấy. 30 Song Kinh thánh có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó; vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ. [†]31 Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ.” (Ga-la-ti 4:21:31)

Sứ đồ Phao-lô chẳng có ý gì liên quan đến Đức Chúa Trời mẹ ở đây cả. Đọc hết đoạn chúng ta sẽ hiểu rằng ông đang dùng Kinh Thánh Cựu Ước để giải thích cho các tín hữu tại Ga-la-ti hiểu về giá trị của Ân điển trong Đấng Christ. Phao-lô dùng hình ảnh của hai người nữ là A-ga và Sa-ra. Cả hai bà đều có một người con với Áp-ra-ham, tuy nhiên A-ga là một người nữ tôi mọi, và con của bà với Áp-ra-ham sanh ra theo phương diện xác thịt, còn Sa-ra là một người nữ tự do, Y-sác con bà được sanh ra bởi lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho Áp-ra-ham. Sau đó, Phao-lô dùng hình ảnh biểu tượng của hai người nữ này để so sánh với hai thành Giê-ru-sa-lem, một là Giê-ru-sa-lem trên đất hiện đang làm nô lệ cho đế quốc La-mã thuộc về những kẻ khước từ Ân Điển của Chúa Giê-xu và hai là Giê-ru-sa-lem mới trên Trời dành cho những người tin vào Ân Điển Cứu Chuộc của Chúa Giê-xu trong tương lai. Như vậy, chúng ta những người tin Chúa Giê-xu được gọi là Con Đức Chúa Trời theo như lời Chúa hứa chúng ta thuộc về Giê-ru-sa-lem trên trời, cũng giống như Y-sác là con của Sa-ra theo lời Chúa hứa vậy. Về nghĩa hình bóng “mẹ chúng ta” chính là Sa-ra, nghĩa là chúng ta là con của sự tự do, con của lời hứa chứ không phải là con của người nữ tôi mọi.

(Còn tiếp Phần 2)
Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Tôn giáo hay Tông giáo


Hiểu chữ Tôn giáo và Tông giáo

Chữ Religion trong tiếng Anh, từ này lại có nguồn gốc từ tiếng La-tinh là religare có nghĩa là trói chặt (hay cột chặt); từ này có liên hệ với từ lig có nghĩa là trói, buộc, nó còn liên quan đến từ leg có nghĩa là chiếm lấy, tụ họp hay tuân giữ [1]. Có thể hiểu là: một người theo một tín ngưỡng nào đó, nghĩa là tình nguyện trói buộc mình để vâng theo sự đòi hỏi của đấng thần linh nào đó. Nhưng từ này trong cả tiếng Hán và tiếng Việt đều không có. Về sau các học giả phải “mượn tạm” chữ tông () ở trong chữ tông miếu, hay tổ tông trong tiếng Hán, ghép với chữ giáo () có nghĩa là dạy dỗ, giáo dục, truyền thụ lại kiến thức ... để thể hiện “nội hàm” của từ religion trong tiếng Anh hay religare trong tiếng La-tinh, với ý nghĩa: tông giáo là nói đến việc dạy bảo con cháu tại nơi thờ phượng tổ tông để con cháu sau này lớn lên biết lễ nghĩa, sống hiếu hạnh với cha mẹ, ông bà, tổ tiên [2].


Sau này vào thời nhà Nguyễn (đời vua Thiệu Trị), do vua có tên húy là Nguyễn Phúc Miên Tông vì thế chữ tông giáo phải đọc chệch đi thành tôn giáo [3]; cũng vì tục lệ kiêng tên húy của vua mà ở xứ “Đàng trong” chữ “phúc” cũng phải nói chệch đi là “phước”. Từ đó trở đi trong cả ngôn ngữ giao tiếp lẫn học thuật của người Việt cho đến tận ngày nay đều dùng tôn giáo để dịch chữ religion (hoặc religious).[4]

Tham khảo

  1.  Paul Wright. Các Dân Tộc Và Tín Ngưỡng Của Họ. Tài Liệu Đào Tạo Của: International Correspondence Institute. 1987. Trg 16.
  2.  Lý Nhạc Nghị. Tìm Về Cội Nguồn Chữ Hán. NXB Thế Giới. 1997. Trg 767.
  3.  Theo http://www.hanviet.org/. (2/04/2015).
  4. http://www.chiaseniemtin.org/

Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Sự cầu nguyệnNền tảng Kinh Thánh Công vụ 4: 13- 31

Xem sách Công vụ ta thấy biết bao là công việc vĩ đại mà Chúa đã dùng các sứ đồ và cả Hội Thánh đầu tiên. Hết thảy các kết quả tươi đẹp ấy đều do sự cầu nguyện mà ra.

I. Cơ hội họ cầu nguyện ( c17, 18, 21)

Khi Phi-e-rơ và Giăng lên đền thờ cầu nguyện, họ đã nhân danh Chúa Giê-xu chữa lành cho người què từ thuở mới sinh ra. Bây giờ số tín đồ lên đến 5.000 người (4: 4). Tất cả chính quyền và giáo quyền bị Sa-tan thúc giục lấy làm tức tối, bắt Phi-e-rơ và Giăng . Đáng lẽ họ giết chết hay bỏ tù, song sợ dân chúng nên chỉ tra hỏi. Trước sự ngăm doạ mạnh mẽ và quyền thế ấy, Hội Thánh đã làm gì? Hội Thánh cầu nguyện.

Ngày hôm nay Hội Thánh Chúa cũng có thể bị ngăm doạ bất cứ lúc nào, phải chăng lúc đó chúng ta sẽ bỏ cuộc? Nếu một ngày gần đây sự bắt bớ đạo Chúa sẽ xảy ra nhiều hơn và các tôi tớ Chúa không còn tự do giảng đạo nữa, chúng ta sẽ làm gì? Khoanh tay bó gối ngồi khóc hay than vãn?

II. Cách họ cầu nguyện

1. Hiệp một  cách trọn vẹn (c 24)
Tất cả tín hữu một lòng một ý cùng nhau cầu nguyện, mười người như một, chứ không phải chín người mười ý. Ôi! Sâu nghiệm quý báu biết bao và mạnh mẽ biết bao!

2. Sốt sắng lắm
Thấy tinh thần họ cầu nguyện, chúng ta biết họ không cầu nguyện theo một cách chiếu lệ, không lãnh đạm cho qua giờ cầu nguyện bèn là Lửa Thánh Linh cháy rực trọng lòng họ.

 3. Căn cứ trên lời hứa của Chúa (Thi thiên 2)
Họ thuộc lòng mà nhắc lại lời hứa của Ngài trong Cựu ước .
Đáng sợ biết bao nếu tín hữu sống trong sự ích kỷ, chia rẽ, ai nấy sống riêng mà chẳng lo nghĩ gì đến Hội Thánh. Song nếu ta hiệp một sốt sắng lấy đức tin lập trên lời hứa của Chúa mà cầu nguyện thì không có gì là đáng sợ nữa.

III. Điều họ cầu nguyện

1. Trình cho Chúa tình hình của Hội Thánh (c 29)
Họ kể lại cho Chúa sự ngăm doạ và ngăn cấm của kẻ thù, và xin Chúa can thiệp. Đó là cách mà hết thảy con cái Chúa thường làm và được kết quả. (Ê-sai 37: 1- 15).

2. Xin Chúa ban cho tôi tớ Ngài rao giảng dạn dĩ
Dẫu bị ngăm doạ, ngăn cấm, họ vẫn không lui bước hay ngã lòng. Nhưng họ xin được dãn dĩ để rao giảng đạo nhiều hơn. Hội Thánh có ủng hộ tôi tớ Chúa như vậy không? Họ không chịu hèn nhát, mà mạnh mẽ can đảm, nhất định tiến. Hèn nhát đáng ở địa ngục. Khi ta sợ thì Ma-quỷ sẽ làm cho ta sợ hơn.

3. Xin Chúa thi hành nhiều phép lạ (c 30)
Chúa đã dùng nhiều phép lạ cặp theo sự giảng dạy của các sứ đồ để làm cho vững đạo. Chúng ta xin Chúa thi hành quyền năng ấy trong những ngày sau cuối này.

IV. Kết quả của buổi cầu nguyện.

1. Nơi nhóm lại rúng động (c. 31)
Thật là một biến động phi thường trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Thấy quyền năng ấy còn dám nguội lạnh yếu đuối, ai còn dám ngã lòng thối chí, bỏ nhóm, hoặc sợ hãi điều gì?

2. Ai nấy cũng được đầy dẫy Đức Thánh Linh
Không chỉ sứ đồ mà thôi, nhưng chấp sự, tín đồ, tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Quyền năng của Đức Thánh Linh dẫy đầy trên Hội Thánh một lần nữa. Chúng ta ước ao, cầu xin điều này cho Hội Thánh này Amen. Và Chúa luôn sẵn sàng ban cho con cái Ngài tất cả những ơn phước.

3. Giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ

Chính quyền lúc bấy giờ và giáo quyền cũng vậy, họ phải chịu thua. Quyền phép Đức Thánh Linh cũng tỏ ra mạnh mẽ hơn. Tất cả Hội Thánh đều giảng đạo Chúa cách dạn dĩ và người theo Chúa mỗi ngày một đông.
Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Sự ngợi khen đánh bại kẻ thù Trong Kinh Thánh Cựu ước, chúng ta nhận biết được Áp-ra-ham có một  đời sống trông cậy nơi Đức Chúa Trời khi theo lý lẽ loài người thì chẳng còn gì để hy vọng, ông cứ hy vọng trong đức tin rằng mình sẽ trở thành cha của nhiều dân tộc, theo như lời đã hứa phán với ông rằng: “Dòng dõi ngươi sẽ nhiều (vô số) như thể ấy.”  Sáng thế ký 15: 5


    Đức tin của ông đã không yếu đi khi suy xét rằng thân thể mình đã hoàn toàn không còn khả năng, cũng như đã chết rồi vì mình gần đầy 100 tuổi hoặc khi suy xét sự son sẻ của tử cung đã chết khô của vợ mình là Sa-ra.

     Chẳng có sự vô tín hay hồ nghi nào làm cho người phân vân (thắc mắc nghi ngờ) về lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng càng trở nên mạnh mẽ và đầy quyền năng bởi đức tin đang khi ông dâng sự ngợi khen và vinh hiển cho Đức Chúa Trời.
   


 Ông hoàn toàn thoả lòng và tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng


có quyền giữ lời và làm tròn được. 

     Đó là lý do tại sao đức tin của ông được tính cho ông như là sự công bình trước mặt Đức Chúa Trời.

     Trong đoạn sách này chúng ta nhìn thấy Áp-ra-ham chờ đợi cho phép lạ của ông xảy đến. Còn Ma-quỷ đang tấn công ông với sự nghi ngờ và sự vô tín. Chúng ta có thể tưởng tượng trình trạng tâm trí của ông đã phải trải qua, như tư tưởng dồn dập nghịch lại tâm trí ông với ông rằng Đức Chúa Trời sẽ không thực hiện lời hứa của Ngài đâu.

     Áp-ra-ham đang ở dưới sự tấn công. Ông đã xông vào trận chiến thuộc linh như thế nào? Ông đã dâng sự ngợi khen và vinh hiển cho Đức Chúa Trời và trong việc làm đó, ông đã được đổ dầy quyền năng.


    Đó cũng chính là Chúa Giê-xu đã làm đang khi Ngài cũng phó thác chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời. (Joyce Meyer)


Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Hãy bắt đầu từ chính bạn

Đăng bởi Qúy Đôn | Thứ Tư, ngày 20 tháng 5 năm 2015Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Quên

Đăng bởi Qúy Đôn | Thứ Ba, ngày 19 tháng 5 năm 2015Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Kết quả của việc nhân đức

Đăng bởi Qúy Đôn | Thứ Hai, ngày 18 tháng 5 năm 2015Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Có tôi đây

Đăng bởi Qúy Đôn | Chủ Nhật, ngày 17 tháng 5 năm 2015Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Cơ hội đã qua

Đăng bởi Qúy Đôn | Thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2015Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Tượng Chúa

Đăng bởi Qúy Đôn | Thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2015Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Trung tín trong việc nhỏ

Đăng bởi Qúy Đôn | Thứ Năm, ngày 14 tháng 5 năm 2015Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Lòng mẹ

Đăng bởi Qúy Đôn | Thứ Tư, ngày 13 tháng 5 năm 2015Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Can đảm nhận tội

Đăng bởi Qúy Đôn | Thứ Ba, ngày 12 tháng 5 năm 2015Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Chúa làm phép lạ

Đăng bởi Qúy Đôn | Thứ Hai, ngày 11 tháng 5 năm 2015Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


Nhắc nhớ đến

Đăng bởi Qúy Đôn | Chủ Nhật, ngày 10 tháng 5 năm 2015Bài viết mới nhất:
Danh ngôn đức tin:


Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email: luaphucamhp@yahoo.com


Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..


SỨC KHỎE- ĐỜI SỐNG

Xem tất cả Sức khỏe đời sống »

SẮC ĐẸP

Xem tất cả Sắc đẹp »

GIA CHÁNH

Xem tất cả Gia chánh »

MẸ & BÉ

Xem tất cả Mẹ và bé »